1. AVG: Wat U Moet Weten Over de Europese Verordening Voor Gegevensbescherming

- Posted in Nieuws by

avg

Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een AVG voor een bedrijf of organisatie?Het niet hebben van een geldige AVG kan verstrekkende gevolgen hebben, vooral voor bedrijven of organisaties die werken met de persoonsgegevens van EU-burgers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vereist dat organisaties een AVG hebben als ze omgaan met de persoonsgegevens van EU-burgers. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot fikse boetes, want de GDPR kent enkele van de hoogste straffen onder de privacywetten. Organisaties die niet voldoen aan de eisen van de GDPR kunnen boetes krijgen tot 4% van hun wereldwijde jaaromzet of € 20 miljoen, als dat bedrag hoger is. Daarnaast maakt het niet hebben van een AVG organisaties kwetsbaar voor rechtszaken van personen wier gegevens verkeerd zijn behandeld of gecompromitteerd door ontoereikende beveiligingsmaatregelen. Dit kan leiden tot kostbare en langdurige rechtszaken, reputatieschade en verlies van vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden in de organisatie. Bovendien kan het ontbreken van een AVG ertoe leiden dat consumenten een bedrijf minder gunstig beoordelen en een concurrent verkiezen boven het bedrijf.

Wat zijn de specifieke vereisten voor gegevensbescherming waar organisaties zich aan moeten houden bij het gebruik van de AVG?De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie, ook bekend als de AVG, is een uitgebreide gegevensbeschermingswet die specifieke eisen stelt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Deze eisen gelden voor elke organisatie die in de EU is gevestigd, of elke organisatie die persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt.

De AVG schetst verschillende specifieke eisen waaraan organisaties zich moeten houden, waaronder:

  • Verplichting om persoonsgegevens te beschermen - Organisaties moeten verantwoordelijk zijn voor de bescherming van alle door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, zoals door het gebruik van encryptietechnologieën en andere beveiligingsmaatregelen.

  • Verplichting om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen - Organisaties moeten duidelijk aangeven hoe ze verstrekte persoonsgegevens zullen gebruiken, en uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voordat ze die informatie verzamelen of verwerken.

  • Recht op rectificatie - Personen hebben het recht om wijzigingen en aanpassingen van hun eigen persoonsgegevens te vragen als deze onjuist zijn. Organisaties moeten dit binnen een redelijke termijn toestaan.

  • Recht op toegang - Personen hebben het recht om op verzoek toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens die door een organisatie worden bewaard. Organisaties moeten binnen een redelijke termijn na ontvangst van een verzoek van een persoon informatie verstrekken over welk soort persoonlijke informatie wordt verwerkt en hoe deze wordt gebruikt.

  • Recht op overdraagbaarheid - Personen hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen als zij deze van de ene dienstverlener naar de andere willen overdragen. Organisaties moeten dergelijke verzoeken binnen 30 dagen na ontvangst inwilligen.

  • Recht op wissen - Personen hebben het recht "vergeten te worden" als aan bepaalde voorwaarden is voldaan; organisaties moeten binnen een maand na ontvangst aan dergelijke verzoeken voldoen.

Bovendien zijn er, als een organisatie een inbreuk op haar beveiligingssystemen ondervindt, aanvullende kennisgevingseisen die door de AVG worden geschetst; hierin staat dat getroffen personen zonder onnodige vertraging op de hoogte moeten worden gebracht en dat organisaties mogelijk goedkeuring van de toezichthouder nodig hebben voordat ze activiteiten ondernemen waarbij door gebruikers verstrekte gegevens worden gebruikt.

Wat houdt de AVG in

Wat zijn de voordelen van het hebben van een AVG en is het wettelijk verplicht er een te hebben?Het hebben van een AVG, of een Active Virus Guard, kan talloze voordelen bieden voor computergebruikers die zich zorgen maken over de veiligheid van hun computers of netwerken. Een AVG scant inkomende en uitgaande gegevens uit het geheugen en de harde schijf van de computer om alle kwaadaardige inhoud op te sporen die de machine van de gebruiker zou kunnen beschadigen. Het controleert ook de activiteit van alle softwareprogramma's die op de computer draaien, wat kan helpen voorkomen dat kwaadaardige programma's de controle over de machine overnemen. Bovendien controleert een AVG regelmatig op updates om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft met nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden als die zich voordoen.

Hoewel het hebben van een AVG in veel landen niet wettelijk verplicht is, wordt het sterk aanbevolen om persoonlijke informatie zoals financiële gegevens of wachtwoorden te beschermen tegen diefstal door een kwaadwillende hacker. Bovendien kan het gebruik van een AVG helpen de prestaties te verbeteren en vertragingsproblemen te verminderen in verband met computers die kwaadaardige inhoud bevatten. Ten slotte kan het gebruik van een AVG wettelijk noodzakelijk zijn in bepaalde bedrijfstakken die gevoelige informatie verwerken, zoals medische dossiers of creditcardnummers van klanten; deze bedrijven moeten voldoen aan strenge normen met betrekking tot gegevensbeveiliging, waardoor ze een vorm van virusbescherming op hun machines moeten hebben geïnstalleerd.Meer info: www.crowe-peak.nlDe AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR), is een uitgebreide reeks regels voor gegevensprivacy die in 2018 door de Europese Unie werd aangenomen. Het probeert gebruikers meer controle te geven over hun persoonlijke informatie en hoe die wordt gebruikt. De verordening geldt voor elke organisatie die de gegevens van personen binnen de EU verwerkt of opslaat, ongeacht waar het bedrijf is gevestigd.

De AVG bevat verschillende belangrijke bepalingen die de persoonsgegevens van gebruikers beschermen. Zo moeten bedrijven toestemming vragen aan personen voordat ze hun gegevens verzamelen of gebruiken. Bedrijven moeten personen ook informeren over hun rechten met betrekking tot de verwerking en opslag van hun persoonsgegevens. Daarnaast zijn organisaties verplicht om persoonsgegevens veilig te houden door middel van maatregelen als versleuteling en pseudonimisering. Ook moeten ze toezichthouders inlichten bij een inbreuk op de beveiliging, en kunnen ze boetes krijgen als ze deze regels niet naleven. Ten slotte geeft de AVG personen het recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens en op het verzoek deze te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor een bepaald doel.

Wat houdt de AVG in

Welke specifieke maatregelen worden in de AVG geschetst die organisaties moeten uitvoeren om de privacy van de gegevens van hun gebruikers te waarborgen?De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) schetst verschillende specifieke maatregelen die organisaties moeten treffen om de privacy van de gegevens van hun gebruikers te waarborgen. Ten eerste moeten organisaties de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers verkrijgen voordat ze persoonsgegevens verwerken. Dit omvat het verzamelen, opslaan en op enigerlei wijze gebruiken van de gegevens. Organisaties moeten ook duidelijke informatie geven over waarom de gegevens worden verzameld, hoe ze zullen worden gebruikt en hoe lang ze zullen worden bewaard.

Organisaties moeten er ook voor zorgen dat persoonsgegevens voor een bepaald doel worden verzameld en alleen voor dat doel worden gebruikt. Ze mogen persoonsgegevens niet gebruiken op manieren die geen verband houden met het oorspronkelijke doel zonder eerst nieuwe toestemming van de gebruiker te verkrijgen. Bovendien moeten organisaties redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens van gebruikers nauwkeurig en actueel blijven, en zij moeten oude of irrelevante persoonsgegevens zo nodig verwijderen of anonimiseren.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van gebruikers bij het opslaan of overdragen van hun gegevens via verschillende netwerken of systemen. Dit omvat de toepassing van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en pseudonimiseringsmethoden om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen. Ten slotte moeten organisaties hun gebruikers binnen 72 uur informeren wanneer hun persoonsgegevens zijn geschonden of verloren, zodat zij zo snel mogelijk passende maatregelen kunnen nemen.

Waar staat het acroniem AVG voor en welke activiteiten moet men daarvoor ondernemen?De AVG staat voor "Authorized Vehicle Group" en is een classificatie van voertuigen die geschikt worden geacht voor gebruik door bevoegd personeel in bepaalde situaties. Deze toestemming wordt verleend op basis van iemands veiligheidsmachtiging, opleiding, ervaring en/of deskundigheid. Om lid te worden van de AVG moet iemand een strenge screening ondergaan die bestaat uit achtergrondcontroles, fysieke examens, psychologische evaluaties en schriftelijke tests. Als ze eenmaal in het programma zijn opgenomen, moeten ze periodieke trainingen volgen om hun certificering op peil te houden en op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving voor de AVG. Bovendien moeten ze zich te allen tijde houden aan alle wetten betreffende voertuiggebruik en veiligheid. Het doel van deze autorisatie is ervoor te zorgen dat alleen personen die door de overheid zijn goedgekeurd toegang krijgen tot gevoelige gebieden of apparatuur.